Biram Zdravlje logo

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE WWW.BIRAMZDRAVLJE.RS

SALVEO DOO BEOGRAD

OPŠTE ODREDBE

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za registraciju, način registracije korisnika, prava i obaveze korisnika, način vršenja kupovine, pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet stranice www.biramzdravlje.rs, uključujući i pravila korišćenja ove internet stranice (u daljem tekstu: Internet stranica) putem koje privredno društvo SALVEO DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3v, MB: 20688718, PIB: 106829458, vrši internet prodaju farmaceutskih proizvoda u skladu sa važećim propisima (u daljem tekstu: SALVEO DOO BEOGRAD).

Uslovi korišćenja Internet stranice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na Internet stranicu i celokupni sadržaj objavljen na ovoj Internet stranici, kao i na sve prateće usluge.

Svako korišćenje Internet stranice koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se povredom Uslova korišćenja.

Internet stranica je namenjena realizaciji kupovine farmaceutskih proizvoda SALVEO DOO BEOGRAD putem interneta.

Registracijom za pristup Internet stranici radi realizovanja kupovine (kupovina korišćenjem opcije “Prijava”), jednokratnim pristupom Internet stranici radi postavljanja pitanja (slanje upita korišćenjem opcije „Postavite pitanje“) ili radi realizovanja kupovine (kupovina korišćenjem opcije „Kupovina bez registracije“), kao i pristupom Internet stranici u informativne i edukativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Internet stranice u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Korisnicima Internet stranice smatraju se:

 • Registrovani korisnici, odnosno fizička lica koje su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja Internet stranice (do prestanka registracije) prevashodno u svrhu kupovine, i koja nakon registracije prijavom pristupaju toj Internet stranici, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;
 • Gosti, odnosno lica koja jednokratno pristupaju Internet stranici bez registracije, radi korišćenja Internet stranice u edukativne ili informative svrhe, postavljanja pitanja, ili, pak, radi jednokratne kupovine proizvoda, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja.

SALVEO DOO BEOGRAD posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

UGOVORNI ODNOS

Registracijom za korišćenje Internet stranice radi kupovine proizvoda, kao i pristupom Internet stranici u informativne i/ili edukativne svrhe, postavljanja pitanja ili radi jednokratne kupovine proizvoda, korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja.

NAČIN UPOTREBE INTERNET STRANICE

Internet stranice se može koristiti od strane Gostiju i Registrovanih korisnika u predviđene svrhe.

a. Kupovina proizvoda

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem Internet stranice može se obavljati kako od strane Registrovanih korisnika, tako i od strane Gostiju.

Internet stranica sadrži katalog proizvoda koji sadrži spisak proizvoda, kao i:

 • naziv i opis proizvoda;
 • cenu sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost;
 • iznos troškova dostave (prilikom stavljanja proizvoda u korpu);
 • najmanje jednu fotografiju proizvoda;
 • druge podatke o proizvodu.

Kupovina od strane Registrovanog korisnika se obavlja tako što se Registrovani korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, odabere opciju „ZAVRŠI KUPOVINU“, te izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

Kupovina od strane Gosta se obavlja tako što Gost izabrane proizvode stavi u korpu i odabere opciju „ZAVRŠI KUPOVINU“, zatim izabere opciju „KUPOVINA BEZ REGISTRACIJE“, te jednokratno unose svoje podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail) prilikom vršenja kupovine, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

b. Postavljanje pitanja

Registrovani korisnici i Gosti tokom pristupa Internet stranici mogu istu koristiti u svrhu postavljanja pitanja, i to tako što će izabrati opciju „POSTAVITE PITANJE“ i uneti lične podatke (ime, prezime i kontakt e-mail) i poruku željene sadržine.

c. Upotreba u informativne i/ili edukativne svrhe

Registrovani korisnici i Gosti Internet stranicu mogu koristiti i u informativne i/ili edukativne svrhe.

REGISTROVANI KORISNICI

Fizičko lice postaje registrovan korisnik registrovanjem naloga na Internet stranici, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti, Politikom kolačića i drugim dokumenatima koji uređuju način funkcionisanja Internet stranice.

SALVEO DOO BEOGRAD ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, upotrebu Internet stranice ili da ograniči njeno korišćenje bilo kom korisniku u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

Registrovani korisnik može obrisati svoj nalog, u bilo koje vreme, bez obrazloženja klikom OVDE.

SALVEO DOO BEOGRAD zadržava pravo da registrovanom korisniku obriše nalog i otkaže pristup Internet stranici u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Republike Srbije.

Registrovani korisnik kome je obrisan nalog od strane SALVEO DOO BEOGRAD nema pravo da se ponovo registruje kao korisnik, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka SALVEO DOO BEOGRAD.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima registrovanog korisnika SALVEO DOO BEOGRAD će postupiti u skladu sa zakonom.

Registrovani korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Internet stranice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Registrovani korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

OBAVEZE KORISNIKA

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Internet stranice je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Internet stranice.

Korisnik ne sme koristiti Internet stranicu na neprikladan način namernim unošenjem virusa, Trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi ili bilo kog drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala, niti sme je napadati putem napada radi onemogućavanja usluga ili putem napada radi distribuiranog onemogućavanja usluga.

Nije dozvoljeno neovlašćeno pristupanje ovoj Internet stranici, serveru na kom se stranica nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani s Internet stranicom.

Nepoštovanje navedenih odredbi protivno je važećim propisima, te će SALVEO DOO BEOGRAD u slučaju nepoštovanja onemogućiti takvim korisnicima korišćenje Internet stranice.

SALVEO DOO BEOGRAD će prijaviti svako nepoštovanje navedenih odredbi odgovarajućim organima vlasti te će s njima sarađivati u utvrđivanju identiteta napadača.

Korisnici se obavezuju da nadoknade svaku štetu koju prouzrokuju, kako SALVEO DOO BEOGRAD društvu, tako i drugim korisnicima.

Prilikom korišćenja Internet stranice i naručivanja proizvoda na Internet stranici, Korisnik se saglašava sa sledećim:

 • da koristi ovu Internet stranicu samo za upite i pravno valjane porudžbine, ili u informativne/edukativne svrhe,
 • da neće kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ukoliko SALVEO DOO BEOGRAD razumno proceni da je izvršena porudžbina ove vrste, SALVEO DOO BEOGRAD je ovlašćeno da ovakvu porudžbinu otkaže i obavesti nadležne organe.
 • da su navedena adresa e-pošte, poštanska adresa i/ili druge informacije za kontakt koje Korisnik navodi istinite i tačne.
 • da SALVEO DOO BEOGRAD može koristiti te podatke radi stupanja u kontakt sa Korisnikom a u vezi sa porudžbinom ukoliko je to potrebno (pogledajte našu Politikom privatnosti, Politikom kolačića).
 • ukoliko Korisnik ne navede sve neophodne podatke, neće biti u mogućnosti da kreira porudžbinu.

SALVEO DOO BEOGRAD ne snosi bilo kakvu odgovornost za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka od strane korisnika u toku procesa online kupovine proizvoda putem Internet stranice, ili bilo kakvu drugu zloupotrebu od strane korisnika.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SALVEO DOO BEOGRAD

SALVEO DOO BEOGRAD ne garantuje neprekidnost korišćenja Internet stranice, niti je na bilo koji način odgovoran za njenu eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje.

SALVEO DOO BEOGRAD nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

SALVEO DOO BEOGRAD ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da SALVEO DOO BEOGRAD nije ni na koji način odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za korisnika ili bilo koje treće lice.

Internet stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Internet stranice, SALVEO DOO BEOGRAD će blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

SALVEO DOO BEOGRAD zadržava pravo izmene i ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje internet stranice, bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta internet stranice, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

SALVEO DOO BEOGRAD ne odgovara ni za kakvu štetu koja proizlazi iz napada radi poništavanja usluge, virusa ili drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala koji može uticati na računar, IT opremu, podatke ili materijale usled korišćenja ove Internet stranice ili preuzimanja sadržaja sa ove Internet stranice ili onih na koje ova internet stranica preusmeri korisnika.

Ukoliko Internet stranica sadrži veze ka drugim internet stranicama i materijalima trećih strana, navedene veze se pružaju samo u informativne svrhe i SALVEO DOO BEOGRAD nema nikakvu kontrolu nad sadržajem tih internet stranica ili materijala. U skladu s tim, SALVEO DOO BEOGRAD ne snosi odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe.

OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Politikom privatnosti i Politikom kolačića su sastavni deo ovih Uslova korišćenja, prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovim Politikama.

INTELEKTUALNA SVOJINA

SALVEO DOO BEOGRAD ima isključiva autorska prava na Internet stranici, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti SALVEO DOO BEOGRAD, smatraće se povredom autorskog prava, te će SALVEO DOO BEOGRAD u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Internet stranica može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su, primera radi, sadržaji oglašivača. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet stranici u vlasništvu SALVEO DOO BEOGRAD.

Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Internet stranice je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost SALVEO DOO BEOGRAD.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

SALVEO DOO BEOGRAD ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ovih Uslova korišćenja je obavezujuća od dana objavljivanja na Internet stranici.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između SALVEO DOO BEOGRAD i korisnika u vezi sa korišćenjem Internet stranice, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici SALVEO DOO BEOGRAD.

 

(Poslednji put izmenjena 22.11.2021. godine)