Biram Zdravlje logo

Politika privatnosti

SALVEO DOO BEOGRAD

POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KORISNIKE INTERNET STRANICE

www.biramzdravlje.rs/

SALVEO DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3v, MB: 20688718, PIB: 106829458 (u daljem tekstu: „Rukovalac“), a koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao lice koje organizuje i odgovorno je za obradu podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava posetioce internet stranice www.biramzdravlje.rs/, čiji se podaci obrađuju (u daljem tekstu: Posetioci), o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom:

UVODNE NAPOMENE:

 • Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru internet stranice SALVEO DOO BEOGRAD: www.biramzdravlje.rs/. Interakcijom i korišćenjem bilo koje funkcije internet stranice www.biramzdravlje.rs/, ili pripadajuće pod-stranice, smatraće se da ste pročitali ovu Politiku privatnosti, da ste se upoznali sa svim njenim odredbama i da je bez ikakvih primedbi, prigovora i rezervi prihvatate.
 • Izrazi upotrebljeni u okviru ove Politike imaju značenja propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu: ZZPL), a u slučaju potrebe i drugim zakonima koji uređuju specifične odnose, pojave, pojmove i njihovo značenje.
 • Štrikliranjem checkbox-a, odnosno klikom na dugme “Prihvatam”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice www.biramzdravlje.rs/ prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju konstituisanja važećeg pravnog osnova za prikupljanje i obradu podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti.
 • Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 ZZPL.
 • Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena vidno predočiti na naslovnoj internet stranici www.biramzdravlje.rs/. U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.
 • Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće predstavljena, u okviru zasebne Politike kolačića. Pravila koja se odnose na davanje saglasnosti na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje i dokazna forma i snaga elektronskog zapisa (log), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.
 • Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, možete se obratiti putem mejl adrese: webshop@biramzdravlje.rs i/ili slanjem upita na adresu SALVEO DOO BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd, Beograd.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO?

Rukovalac može prikupljati različite kategorije podataka o ličnosti, koje se koriste u različite svrhe i sa različitim pravnim osnovom. Uobičajeno, radi se o setu podataka koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, stupanje u komunikaciju sa licem čiji se podaci obrađuju ili koji su neophodni za pružanje konkretne usluge na zahtev tog lica, odnosno za ispunjenje zakonom propisanih obaveza Rukovaoca, u šta spadaju:

 • Ime, prezime i e-mail adresa koje je lice ostavilo u cilju dobijanja Newsletter-a, kao iprilikom postavljanja upita u za to predviđenoj rubrici (“Postavite pitanje”), uključujući podatke koje lice svojevoljno podeli kroz kontakt poruku;

 • Podaci koje je lice ostavilo prilikom registrovanja naloga:
  - Ime i prezime,
  - E-mail,
  - Adresa,
  - Broj telefona.
 • Finansijski podaci koje je lice koje ima registrovani nalog ostavilo prilikom kupovine proizvoda (broj bankovnog računa i sl);
 • Podaci koje je lice koje nema registrovani nalog, a vrši kupovinu kao Gost, ostavilo prilikom kupovine proizvoda:
  - Ime i prezime,
  - E-mail,
  - Adresa,
  - Broj telefona,
  - Finansijski podaci (broj bankovnog računa i sl);
 • Podaci prikupljeni elektronskim putem o identifikaciji posetioca (IP adresa i sl.);
 • Podaci prikupljeni putem kolačića koje je korisnik omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića.

Lični podaci prikupljaju se samo u meri u kojoj su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe.

Na internet stranici SALVEO DOO BEOGRAD postoje linkovi ka stranicama „Biram zdravlje“ SALVEO DOO BEOGRAD-a na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) i stranici SALVEO CEE na društvenoj mreži LinkedIn. Takođe, postoje linkovi ka stranicama Google Play-a i App Store-a sa kojih se može skinuti MyPharmaSpace aplikacija SALVEO DOO BEOGRAD-a. Osim navedenih, na internet stranici SALVEO DOO BEOGRAD mogu se naći linkovi i ka drugim internet stranicama (poput Mastercard, DinaCard, Visa, i sl). Na sve podatke koje prilikom Vaše posete prikupljaju navedene platforme, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na navedenim platformama, primenjuju se pravila koja su propisale navedene platforme (Terms of Service / Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). SALVEO DOO BEOGRAD ne može se smatrati odgovornim za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka, učinjen od strane kompanija u čijem su vlasništvu, odnosno pod čijom se kontrolom nalaze navedene platforme.

KOJI JE PRAVNI OSNOV OBRADE?

Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12 stav 1 ZZPL.

Obrada se može vršiti radi izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, odnosno pripreme za zaključenje ugovora. Rukovalac, kao ugovorna strana, nudi farmaceutske prozvode svojim korisnicima. U postupku zaključenja i izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti.

U posebnim situacijama, prikupljanje i obrada ličnih podataka može biti neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, pod uslovima i u skladu sa članom 15 stav 6 ZZPL. Pre prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koja se podaci odnose na osnovu legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, ukoliko do toga dođe, u skladu sa članom 15 stav 6 ZZPL rukovalac će sprovesti procenu legitimnog interesa na osnovu tripartitnog testa:

 • Test svrhe (identifikovanje legitimnog interesa);
 • Test neophodnosti (da li je obrada podataka neophodna);
 • Test balansiranja (odmeravanja legitimnih interesa rukovaoca i lica na koja se podaci odnose).

Takođe, u izuzetnim situacijama, obrada može biti bazirana na obavezi izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca. Rukovalac potpada pod obaveze zakona i drugih propisa koji bliže uređuju poslovne aktivnosti privrednih društava i trgovaca. Kada prikuplja podatke radi ispunjenja pravnih obaveza, Rukovalac to čini isključivo u meri u kojoj je to neophodno, a pristup podacima omogućen je samo za to ovlašćenim licima i nadležnim državnim organima, u skladu sa zakonom.

U KOJE SVRHE KORISTIMO PODATKE?

Rukovalac koristi podatke u različite svrhe koje su uvek usko vezane za pravni osnov obrade. Tako, osnovna svrha direktnog prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koje se podaci odnose je uspostavljanje komunikacije sa licima koja Rukovaocu šalju upite u za to predviđenoj rubrici, prikupljanje e-mail adresa lica koja su zainteresovana za primanje newsletter-a, kao i realizacija kupovine proizvoda koje Rukovalac nudi na svojoj internet stranici. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u cilju izvršenja obaveza koje ima na osnovu zakona i drugih propisa, u svrhu pružanja različitih vrsta usluge, uključujući pre svega prodaju farmaceutskih proizvoda, u svrhu realizacije ugovornih obaveza, u svrhu održavanja kontakta sa kupcima, kao i u svrhe analize poslovnih rezultata i arhiviranja, u skladu sa zakonom. Za sve dodatne svrhe obrade za kojima se ukaže potreba, lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim neophodnim informacijama, pre započinjanja takvih radnji obrade, a sama obrada biće bazirana na odgovarajućem pravnom osnovu, u skladu sa zakonom.

KO IMA PRISTUP PODACIMA?

U zavisnosti od pravnog osnova i konkretne svrhe, pristup mogu imati sledeće kategorije lica:

 • Ovlašćena zaposlena lica u okviru SALVEO DOO BEOGRAD u skladu sa svojim radnim dužnostima i ovlašćenjima. Sva lica obavezna su da u pogledu ličnih podataka postupaju u skladu sa svim odredbama ZZPL u pogledu sigurnosti obrade ličnih podataka;
 • Nadležni državni organi (Poreska Uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, inspekcijski i drugi organi uprave, ovlašćeni kontrolni i regulatorni državni organi, nadležni sudovi i tužilaštva, itd.), ako imaju odgovarajuće ovlašćenje za pristup ili drugu vrstu obrade podataka u skladu sa zakonom i to samo u meri u kojoj je to predviđeno zakonom;
 • Lica koja su u ugovornom odnosu sa Rukovaocem (Obrađivači podataka) i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka, u skladu sa zakonom propisanim uslovima koji se odnose na bezbednost informacija, obavezu čuvanja tajnosti i ugovornog uređenja prava i obaveza.

KOJA PRAVA IMATE U ODNOSU NA ZAŠTITU VAŠIH PODATAKA, A KOJE SALVEO DOO BEOGRAD, U SVOJSTVU RUKOVAOCA, OBRAĐUJE?

Imate pravo da od Rukovaoca:

 • zatražite pristup Vašim podacima o ličnost,
 • zahtevate ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade,
 • pravo da prigovorite obradi Vaših podataka,
 • pravo da Vaši podaci budu preneti drugim rukovaocima,
 • pravo da se obratite nadležnom organu – Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju kada sumnjate da postoji nezakonita obrada,
 • druga prava propisana važečom regulativom.

Pojedina prava (npr. pravo na brisanje), u određenim situacijama mogu biti podvrgnuta zakonom propisanim ograničenjima, a korišćenjem istih mogu biti izazvane različite pravne posledice, u skladu sa zakonom (npr. nemogućnost daljeg pružanja određenih usluga, obaveza naknade nastale štete, itd.).

Lice čiji se podaci obrađuju, zahtev za ostvarivanje prava iz ovog člana ostvaruje slanjem zahteva na e-mail adresu: webshop@biramzdravlje.rs i/ili slanjem zahteva na adresu SALVEO DOO BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 3v Novi Beograd, Beograd, uz naznaku „zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti”.

KAKO SE ŠTITE VAŠI PODACI?

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu prenosa podataka,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su, takođe, dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, u skladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom propisanim standardima i obavezama.

Rukovalac će obezbediti da se uvek obrađuju samo oni lični podaci koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. To se odnosi na obim prikupljenih podatak, obim obrade, rokove pohranjivanja i njihovu dostupnost, a u skladu sa članom 42 ZZPL-a.

KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠI PODACI?

Rukovalac nastoji da podatke čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (mere anonimizacije). Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju. Podaci prikupljeni za potrebe newsletter-a čuvaju se do povlačenja date saglasnosti za prijem ove vrste promotivnih poruka i obaveštenja, nakon čega se brišu ili anonimizuju. Podaci prikupljeni za potrebe odgovora na postavljena pitanja, na inicijativu lica na koje se podaci odnose, čuvaju se do povlačenja saglasnosti za obradu ovih podataka. Podaci prikupljeni putem internet pretraživača i kolačića, čuvaju se u rokovima koje predviđaju kolačići prihvaćeni od strane lica na koje se podaci odnose, a kako je opisano u Politici kolačića SALVEO DOO BEOGRAD. Podaci prikupljeni prilikom realizovanja internet kupovine čuvaju se onoliko koliko je to potrebno da se realizuju ugovorne obaveze, kao i u adekvatnom periodu nakon prestanka ugovora radi sprovođenja propratnih radnji i eventualnih obaveza propisanih zakonom.
 

KOME SE MOŽETE OBRATITI ZA VIŠE INFORMACIJA?

U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, možete dobiti putem mejl adrese: webshop@biramzdravlje.rs i/ili slanjem upita na adresu SALVEO DOO BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd, Beograd.

Na Vaš upit odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali svakako u roku od 30 dana od dana obraćanja lica na koje se podaci odnose, uz mogućnost produženja roka u posebnim situacijama i uz pruženo obrazloženje, u skladu sa zakonom.

DODATNE INFORMACIJE

Lični podaci prikupljeni putem internet stranice www.biramzdravlje.rs/, ne iznose se iz Republike Srbije, izuzev prilikom eventualne upotrebe kolačića treće strane, za šta se SALVEO DOO BEOGRAD ne može smatrati odgovornim. Serveri koji se koriste za transfer podataka nalaze se u okviru zemalja EEA u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko se u izuzetnim slučajevima transfer podataka bude obavljao preko servera izvan EEA, takav transfer podataka vršiće se uz primenjivanje odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa zakonom.

U slučaju potrebe da se lični podaci iznesu u drugu državu, odnosno van teritorije Republike Srbije, prenos će biti učinjen u skladu sa svim pravilima koje propisuje važeći ZZPL, a u skladu sa situacijom i potrebom, primeniće se standardne ugovorne klauzule propisane od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

(Poslednji put izmenjena 22.11.2021. godine)