Biram Zdravlje logo

Reklamacije

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U VEZI SA REKLAMACIJAMA

Podnošenje/prijem reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju Društvu radi ostvarivanja svojih prava vezi sa:

 • nesaobraznošću proizvoda,
 • pogrešno obračunate cene,
 • drugih nedostataka.

Društvo mora da obezbedi da se reklamacija podnosi elektronskim putem, na adresu elektronske pošte Društva, ili pisanim putem na adresu sedišta Društva, ili lično na adresi sedišta Društva, tokom radnog vremena Društva.

Društvo mora da ima zaposlenog koji je zadužen za prijem reklamacija.

Pri podnošenju reklamacije, Kupac je potrebno da što detaljnije opiše sve razloge za reklamaciju i priloži račun ili drugi dokaz o kupovini proizvoda na koji se reklamacija odnosi (ovaj dokaz može biti bilo kakva vrsta dokaza da je robu kupio od SALVEO-a, npr. izvod sa računa).

U slučaju da se reklamacija odnosi na nesaobraznost proizvoda, radi utvrđivanja/procene nesaobraznosti, potrebno je da Kupac uz zahtev za nesaobraznost dostavi Društvu i sam proizvod na koji se reklamacija odnosi. Dostavljanje se vrši putem Kurirske službe, o trošku Društva. Ukoliko Društvo usvoji reklamaciju, Opštim uslovima je propisano da će troškove dostave putem kurirske službe konačno snositi Društvo, a ukoliko Društvo ne usvoji reklamaciju, Društvo može da troškove dostave naplati od Kupca.

Odlučivanje o reklamaciji i rokovi

Društvo je dužno da u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Društva na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata.

Kupac ima pravo da se izjasni na odgovor Društva najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odluke prodavca. Ukoliko se Kupac u navedenom roku od tri dana ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Društva.

Ukoliko usvoji navode iz reklamacije, Društvo je dužno da u roku ne dužem od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, reši reklamaciju tako što će zameniti proizvod, odnosno vratiti novac Kupcu. Međutim, ovaj rok za rešavanje reklamacije se prekida momentom dostavljanja odluke Društva donate po reklamaciji Kupcu i počinje da teče iznova kada Društvo primi izjašnjenje Kupca na tu Odluku.

Društvo je dužno da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobilo prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko Društvo iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u propisanom roku, dužno je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Društvo odbije reklamaciju, dužno je da Kupca obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost Kupca da dostavi Društvu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Evidencije primljenih reklamacija

Društvo je dužno da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija Kupca.

Društvo je dužno da Kupcu bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, i da saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Dakle, bilo da se reklamacija podnosi pisanim putem ili imejlom, Društvo je dužno da evidentira reklamaciju, dodeli joj broj pod kojim je evidentirana, i o evidentiranju reklamacije i broju pod kojim je evidentirana obavesti Kupca.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito:

 • ime i prezime podnosioca;
 • datum prijema reklamacije;
 • podatke o proizvodima,
 • kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije,
 • datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije,
 • odluci o odgovoru Kupcu,
 • datumu dostavljanja te odluke,
 • ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac,
 • načinu i datumu rešavanja reklamacije,
 • kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.