Biram Zdravlje logo

Kolačići

Cookies (kolačići)

 

Rukovalac, putem svoje internet stranice i aplikacije za mobilne platforme obrađuje i koristi tzv. Kolačiće (Cookies).

Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici.

Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju sve tačke ovog Obaveštenja koje uređuju obradu podataka o ličnosti.

Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.   

Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.), odnosno u okviru odgovarajućeg panela za podešavanja u okviru aplikacije za mobilne uređaje.

Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, odnosno aplikacije, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta, odnosno aplikacije.

 

Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

  • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;

 

  • Funkcionalni Kolačići (Functional Cookies), omogućavaju WISA da omogući bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Ovakve Kolačiće može postaviti Rukovalac ili treća lica, a mogu biti uklonjeni na gore opisan način. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;

 

  • Kolačići učinka (Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, na primer broj poseta, informaciju o učestalosti poseta konkretnoj stranici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a Rukovaocu pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo;

Internet stranica Rukovaoca koristi usluge Google Analytics, (koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), koji se takođe zasniva na tehnologiji korišćenja Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: goo.gl/f1oVC8. 

 

 Posebna obaveštenja o obradi

Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, Rukovalac će, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ovo Obaveštenje i Posebno obaveštenje.

 

Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu: zastita.podataka@salveo-pharma.com. Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana, uz moguće produženje ovog roka za dodatnih 60 dana, u skladu sa pravilima koje propisuje član 21 stav 3 ZZPL.

 

Stupanje na snagu i izmene Obaveštenja

Ovo Obaveštenje stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Rukovaoca, a primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine (dan početka primene ZZPL). Ovo Obaveštenje se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati. Sve eventualne izmene stupaju na snagu danom njihovog objavljivanja na internet stranici Rukovaoca.

 

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuje da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti. 

 

 

Testna verzija web shop-a